Kathleen Velo
The Tea Party
2009
Silver gelatin print with oil
20" x 16"